Privacydocument – Huisartsenpraktijk Het Loo – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Het Loo
Koningstraat 73 7315 HV
Apeldoorn

Privacydocument

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Huisartsenpraktijk Het Loo volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens dienen om te gaan. De WBP is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl
Om er op toe te zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, conform de WBP, hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.Doeleinden zijn:
 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht, ketenzorg (chronische zieken zoals Diabetes en COPD);
 • gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid, waaronder in elk geval ook de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.
 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, dit gebeurt strikt anoniem.
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2)  Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg  aan de patiënt;
 • verwerking voor doelmatigheid en kwaliteit, mits anoniem
 • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking geschiedt door de medewerkers voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
 • Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3)  Organisatie van de informatiebeveiliging

De huisartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; middels het tekenen van het arbeidscontract verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een uniek wachtwoord.
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 • De inrichting van de praktijk draagt bij aan het beschermen van de privacy van gegevens, bijvoorbeeld door de inrichting van de balie, dossierkasten en positie van beeldschermen.

4)  Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (informeer bij de assistente voor een modelbrief). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €4,50 per afschrift van een verwerking. Voor het verkrijgen van en afschrift van het volledige dossier en bij meer dan 100 pagina’s wordt €25,00 als vergoeding gevraagd. Vanaf 200 pagina’s wordt €50,00 als vergoeding gevraagd.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (informeer bij de assistente voor een modelbrief).
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (informeer bij de assistente voor een modelbrief).
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk. Graag schriftelijk wenden tot Huisartsenpraktijk Het Loo t.a.v. de kwaliteitsfunctionaris, Koningstraat 73, 7315HV Apeldoorn.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens dient u zich persoonlijk te legitimeren met paspoort of ID-kaart.
U kan een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Het Loo neemt deel aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken worden verricht door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en het UMC Utrecht Julius Centrum (Julius Centrum). De onderzoeken vinden plaats conform ons privacydocument en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zullen dus nooit gegevens worden verstrekt die tot personen of persoonsgegevens herleidbaar zijn.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Het Loo hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig (levensbedreigend) gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Uitwisseling medische gegevens

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn voor andere hulpverleners waar u mee te maken krijgt. Dat geeft u zekerheid en voorkomt fouten. Met goed inzicht in het gebruik van uw medicijnen of van belangrijke ziektes kunnen hulpverleners u beter van dienst zijn. Om te voorkomen dat u verkeerde behandelingen, te veel of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt Huisartsenpraktijk Het Loo digitaal gegevens uit met apotheken en de huisartsenpost.
Hiervoor is in ons land een speciaal netwerk ingericht via het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dit Landelijk SchakelPunt (LSP) maakt het mogelijk dat een arts gegevens over u kan opvragen via dit netwerk. De kan alleen met hulpverleners uit de regio. De uitwisseling van uw gegevens kan echter alleen met uw toestemming! Pas na uw toestemming, kan de arts of apotheker uw gegevens bekijken.
U kunt via www.ikgeeftoestemming.nl regelen wie welke gegevens van u mag inzien. Als u wilt weten wie uw gegevens hebben aangemeld en wie uw gegevens hebben opgevraagd, kunt u dit bekijken in een inzage-overzicht. Zie hiervoor ook het bericht Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk treedt in werking op 1 januari 2014 en is gepubliceerd op de website.